Tây Ban Nha   Hai thành phố của Tây Ban Nha được bình chọn trong bảng danh sách này