Rèm hội trường trong các cơ quan đoàn thể hay các tổ chức xã hội là những thiết