Đất nước đa sắc tộc Mỹ có rất nhiều món ăn hấp dẫn, làm siêu lòng bất kỳ thực